KARTA POLAKA

Planujesz rozpocząć studia w Polsce? Zamierzasz podjąć pracę zarobkową w Polsce lub prowadzić tam własną działalność gospodarczą?

Wtedy ta informacja jest dla Ciebie!

Powyższe działania możesz podjąć dzięki Karcie Polaka! Wraz bowiem z jej otrzymaniem uzyskujesz prawo do:

- ubiegania się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej lub o refundację tej opłaty;

- zwolnienia przy wjeździe na terytorium Polski z obowiązku okazania środków utrzymania lub dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

- zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;

- podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

- bezpłatnej oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ponadto, posiadacz Karty Polaka ma prawo ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;

- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych;

- ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych;

- bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych;

- pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą;

Karta Polaka jest także podstawą dla uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Warto pamiętać o tym, że Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym jedynie przynależność do narodu polskiego. Jej przyznanie nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Karta Polaka nie jest także dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Niemniej jednak, dzięki Karcie Polaka otrzymujesz szereg przewag dających lepszą możliwość żyć i rozwijać się w Polsce.

Jeśli powyższa informacja zainteresowała Ciebie lub Twoich Znajomych- skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci przebrnąć przez wszystkie formalności i skutecznie przygotować się do otrzymania Karty Polaka.

 

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY!

Polski